Εύη Δεκούλου Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018

Δρ. Εύη Δεκούλου: Κομβικός ο ρόλος των ενδιάμεσων φορέων για την εξυπηρέτηση των ΜμΕ για ένα πιο αποτελεσματικό Σύστημα Μαθητείας

Σκοπός του Ευρωπαϊκού Έργου Apprenticeship Helpdesk for Small & Medium Size Enterprises που συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν η ενίσχυση του δυναμικού των ενδιάμεσων φορέων, όπως είναι τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια Λεμεσού (ΕΒΕΛ) και Πάφου (ΕΒΕΠ) και η Γενική Συνομοσπονδία Παγκύπριων Οργανώσεων Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών (Γ.Σ. ΠΟΒΕΚ), προκειμένου να παρέχουν υποστήριξη στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) για την απασχόληση μαθητευόμενων. Η ανάγκη προέκυψε από την έλλειψη αποτελεσματικής συνεργασίας σε μια πιο οργανωμένη βάση- ανάμεσα στο σύστημα μαθητείας και τη βιομηχανία, αλλά και από την παντελή απουσία υποστηρικτικών μηχανισμών για τις ΜμΕ.

Την ανάγκη για το Έργο επιβεβαίωσαν το υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων και η πρόσφατη αναδιαμόρφωση του Συστήματος Μαθητείας στην Κύπρο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το οποίο να σημειωθεί ότι συμμετείχε ως εταίρος στο έργο. Στόχος αυτής της αναδιαμόρφωσης είναι η δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και ευέλικτου συστήματος μαθητείας . 

Στόχοι του Έργου ήταν η ανάπτυξη μίας υπηρεσίας στήριξης των ΜμΕ, η ενδυνάμωση του ρόλου των ενδιάμεσων φορέων για την πιο αποτελεσματική συνεργασία των ΜμΕ και του Συστήματος Μαθητείας, η ανάπτυξη του πρώτου εθνικού διαδικτυακού κέντρου με στόχο την πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των μαθητευόμενων στις υπάρχουσες θέσεις μαθητείας, η ενημέρωση των ΜμΕ και των άλλων ενδιαφερόμενων μερών για τα οφέλη που απορρέουν από ένα υψηλής ποιότητας σύστημα μαθητείας, και τέλος, η ανάπτυξη εθνικού & διεθνούς δικτύου εκπαιδευμένων συντονιστών μαθητείας.

Στα αρχικά στάδια της υλοποίησης του Έργου, διεξήχθη πρωτογενής ποιοτική και ποσοτική έρευνα με στόχο τη διερεύνηση και αξιολόγηση της συνεργασίας ανάμεσα στις ΜμΕ και το σύστημα μαθητείας και τον εντοπισμό των ιδιαίτερων αναγκών με βάση τον τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και τον εντοπισμό των μέτρων που απαιτούνται για την πιο αποτελεσματική εμπλοκή των ΜμΕ στο αναμορφωμένο σύστημα μαθητείας. Η πλειοψηφία των 236 εργοδοτών που έλαβαν μέρος στην έρευνα, επεσήμαναν την ανεπαρκή αξιοποίηση των μαθητευόμενων από τις ΜμΕ στην Κύπρο.

Η περιορισμένη αξιοποίηση των μαθητευόμενων στις ΜμΕ θα μπορούσε κυρίως να αποδοθεί στην ανεπαρκή πληροφόρηση των ΜμΕ από τις αρμόδιες αρχές (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού) για το σύστημα μαθητείας, η απουσία αποτελεσματικής και συστηματικής αλληλεπίδρασης ανάμεσα στις δύο ενδιαφερόμενες πλευρές (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και ΜμΕ), και η έλλειψη συστηματικής επικοινωνίας ανάμεσα στους καθηγητές και τις ΜμΕ για την επίβλεψη της επίδοσης των μαθητευόμενων.

Επιπλέον, η πλειοψηφία των εργοδοτών υποστηρίζει ότι δεν έχει επαρκή ενημέρωση για τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν οι νέοι και οι νέες στο πλαίσιο της μαθητείας, ενώ τονίζει ότι οι μαθητευόμενοι δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες προκειμένου να είναι αξιοποιήσιμοι από τις ΜμΕ. Τέλος, οι εκπρόσωποι των ΜμΕ δεν παρέλειψαν να αναφερθούν στην αρνητική εικόνα του συστήματος μαθητείας και των μαθητευόμενων εξαιτίας των προβλημάτων που συνάντησαν στο παρελθόν, καθώς επίσης και στο περιορισμένο εύρος των διαθέσιμων ειδικοτήτων∙ για τον σκοπό αυτό, πρότειναν νέες ειδικότητες βασισμένες στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας και οι υποδείξεις των εργοδοτών αξιοποιήθηκαν από τους εταίρους του έργου για τη δημιουργία: α) της Υπηρεσίας Υποστήριξης των ΜμΕ για τη Μαθητεία, β) του οδηγού πληροφόρησης των επιχειρήσεων και γ) του διαδικτυακού κέντρου για τη μαθητεία στην Κύπρο www.apphelp4smes.eu

Ποιες δεξιότητες οι ΜμΕ θεωρούν απαραίτητες για τους μαθητευόμενους;
Η ακεραιότητα και η προθυμία για συνεχή μάθηση, η αφοσίωση στην εργασία και η επαγγελματική συμπεριφορά, η θετική προσωπικότητα και οι υψηλές επικοινωνιακές δεξιότητες, η αυτοπεποίθηση και η ικανότητα εργασίας σε ομάδες, είναι στοιχεία που οι εργοδότες θεωρούν πρωταρχικής σημασίας, αλλά στερούνται οι μαθητευόμενοι. 

Ποια μέτρα προτείνουν οι εργοδότες για την πιο αποτελεσματική ανάμειξη των ΜμΕ στο Σύστημα Μαθητείας; 
Για την πιο αποτελεσματική αξιοποίηση του συστήματος μαθητείας, οι εργοδότες προτείνουν:
1. Οικονομική στήριξη προς τους εργοδότες
2. Κάλυψη από το Κράτος των εξόδων για την κοινωνική ασφάλιση των μαθητευόμενων
3. Συστηματική ενημέρωση των ΜμΕ για τους μαθητευόμενους που αναζητούν πρακτική
4. Καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στους αρμόδιους λειτουργούς του συστήματος μαθητείας, τις ΜμΕ και τους οργανισμούς επαγγελματικής εκπαίδευσης με την πολύτιμη βοήθεια και διαμεσολάβηση των ενδιάμεσων φορέων
5. Νέες ειδικότητες μαθητείας
6. Αξιολόγηση του “επιπέδου ετοιμότητας” των μαθητευόμενων & των επιχειρήσεων 
7. Πιο αποτελεσματική εκπαίδευση των μαθητευόμενων εστιασμένη στις ανάγκες των εργοδοτών
8. Παροχή επαγγελματικού προσανατολισμού στους μαθητευόμενους

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.apphelp4smes.eu            Facebook:  AppHelp4SMEs

Δρ. Παρασκευή (Εύη) Δεκούλου
Λέκτορας
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας / Intercollege

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting