Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2021

Πρακτική Εφαρμογή Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) 7, 9, 15 και 16»

Η ενημέρωση σχετικά με τα νέα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) είναι απαραίτητη. Τα ΔΠΧΑ 7, 9, 15 και 16 έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές και επηρεάζουν άμεσα τις επιχειρήσεις. Τα ΔΠΧΑ 7 και 9 σε συνδυασμό με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 32 (ΔΛΠ 32) – το οποίο είναι ακόμη σε ισχύ αναφέρονται στα χρηματοοικονομικά μέσα και πιο συγκεκριμένα στην κατηγοριοποίηση, αρχική και μεταγενέστερη αποτίμηση και γνωστοποίησή τους.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2020 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting