Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

Μέτρα ενημέρωσης για τα οφέλη της κοινής γεωργικής πολιτικής

Στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, βασίζεται η πρόσκληση υποβολής προτάσεων, που απηύθυνε πρόσφατα η αρμόδια ευρωπαϊκή Αρχή. Γενικός στόχος της πρόσκλησης είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ όλων των πολιτών, τόσο των γεωργών όσο και εκείνων που δεν ασχολούνται με τη γεωργία. Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) είναι μία πολιτική, που αφορά όλους τους πολίτες της ΕΕ και τα οφέλη που τους παρέχει πρέπει να καταδεικνύονται σαφώς.

Οι προτάσεις θα πρέπει ειδικά να καλύπτουν τη συμβολή της ΚΓΠ:
-  στην τόνωση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων σε αγροτικές περιοχές και στη διατήρηση βιώσιμων αγροτικών κοινοτήτων σε ολόκληρη την ΕΕ
-  στην προώθηση της γνώσης, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης στον γεωργικό τομέα
-  στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή
-  στην ενίσχυση της ανανέωσης των γενεών και του κοινωνικοοικονομικού ιστού των αγροτικών περιοχών
-  στην εξασφάλιση δίκαιης απόδοσης, για τους γεωργούς, από την αγροδιατροφική αλυσίδα, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της γεωργικής παραγωγής στην Ευρώπη και το μέλλον της οικογενειακής γεωργικής εκμετάλλευσης
-  στην ενθάρρυνση των παιδιών και των ενηλίκων να υιοθετούν υγιεινές συνήθειες διατροφής μέσω της κατανάλωσης ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων που παράγονται με βιώσιμο τρόπο και της διανομής γεωργικών προϊόντων, στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για τα σχολεία, ως σημαντική συμβολή στην πρωτοβουλία της Επιτροπής για υγιή διαβίωση.
Η ομάδα-στόχος είναι το ευρύ κοινό (ιδίως οι νέοι των αστικών περιοχών) και/ή οι γεωργοί και όσοι δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές.

Συγκεκριμένα:
-  Μαθητές, δάσκαλοι και φοιτητές: θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν καινοτόμες προσεγγίσεις για τη συμμετοχή των νέων και την αύξηση της ευαισθητοποίησής τους σχετικά με την ΚΓΠ και τη συμβολή της σε πολλούς τομείς όπως το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, τα τρόφιμα, η υγιεινή και υψηλής ποιότητας διατροφή ως επιλογή τρόπου ζωής, σε σχέση επίσης με το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την προώθηση της κατανάλωσης γάλακτος, φρούτων και λαχανικών στα σχολεία, που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Αυγούστου 2017.
-  Ευρύ κοινό: κατά την ενημέρωση με επίκεντρο την ΚΓΠ θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των (εσφαλμένων) αντιλήψεων για την ευρωπαϊκή γεωργία και τον ρόλο της γεωργίας στην κοινωνία αντί του πολιτικού περιεχομένου. Χρειάζεται επίσης καλύτερη κατανόηση της τεράστιας συμβολής του τομέα γεωργικών ειδών διατροφής της ΕΕ στην ευρύτερη οικονομία της ΕΕ.
-  Ενδιαφερόμενα μέρη: θα πρέπει να εξασφαλιστεί η αύξηση της ευαισθητοποίησης ως προς τη συμβολή της ΚΓΠ στη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, ιδίως των ΜμΕ. Θα πρέπει να προβληθεί η συνεισφορά των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, μέσω των οποίων η ΕΕ επενδύει σχεδόν €100 δισ. την περίοδο 2014-2020 για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αγροτικών περιοχών. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί η στήριξη που παρέχεται για βιώσιμες πρακτικές παραγωγής και άλλα μέτρα, που θα συμβάλλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή.

Δικαιούχοι είναι νομικές οντότητες. Παραδείγματα επιλέξιμων οργανισμών είναι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις (ιδιωτικές ή δημόσιες), δημόσιες αρχές (εθνικές, περιφερειακές, τοπικές), πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, όπως επίσης και ιδιωτικές εταιρείες (για παράδειγμα, εταιρείες επικοινωνίας και μέσα ενημέρωσης).

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα €4 εκατ., ενώ η συγχρηματοδότηση φτάνει μέχρι και €500,000.
Η προθεσμία για υποβολή προτάσεων λήγει στις 15 Δεκεμβρίου 2018.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πατήσουν εδώ για περισσότερες πληροφορίες, είτε να αποταθούν στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting